https://mobirise.com/

CÔNG TRÌNH QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG

- Bảo vệ công sự, hầm trú ẩn.
- Chống sạt lở tại sườn dốc.
- Bảo vệ giao thông hào, mương dẫn nước.
- Lập, bảo vệ hàng rào.
- Tạo lối đi nội bộ, bãi đậu trực thăng.
- Các công trình trên biển, đảo.
- Các hạng mục liên quan khác.

FOLLOW US