Website Generator

PHỤ KIỆN,
VẬT LIỆU PHỤ TRỢ

Concrete Canvas® GCCM* (CC) không yêu cầu các thiết bị thi công đặc biệt cho phần lớn các ứng dụng. Thi công nhanh chóng và dễ dàng, mang đến cách hiểu là theo đúng hướng dẫn thi công và sử dụng các thiết bị phù hợp. Có bốn bước cơ bản đối với cách thức thi công CC cần phải được theo đúng:

FOLLOW US